114) دکتر هولاکویی

من دکتر هولاکویی را خیلی قبول دارم. دانش زیادی در زمینه های مختلف دارد و اینکه مخصوصا پیرو اخلاقیات و اصول اخلاقی هم هست. با اینکه وضع مالی خوبی دارد. اما اصلا اهل ادا و اصول نیست. روزهایی هم با آقای میبدی صحبت می کند که کمی از زندگی شخصی خودش تعریف می کند و کاملا مشخص است که یک ایرانی باقی مانده و اصلا ادا و اصول های غرب نشین ها را ندارد. تازه خیلی از دوستان ما که در ایران هستند در همین مملکت هم اهل خیلی ادا و اصول هستند. مخصوصا در غذا خوردن و رستوران رفتن که برخی خیلی سخت می گیرند و یا رفتن به برخی رستوران ها را نوعی کلاس و رتبه و مرتبه خاص برای خود حساب می کنند.

من خیلی مطالب مفید از دکتر هولاکویی آموختم. به خصوص آن اوایل که ذهنم آشفته بود و دنبال الگویی برای شناخت رفتار صحیح و درست می گشتم. درباره خیلی از رفتارهایم دچار شک و تردید می شدم و نمی دانستم که واکنش صحیح درباره برخی مسایل چه می تواند باشد.


منبع این نوشته : منبع
خیلی ,اصول ,هولاکویی ,دکتر ,دکتر هولاکویی